Om Oss

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som utvikler og forvalter næringseiendom i Stor-Oslo. Virksomheten har en mer enn 20 år lang historie med utvikling av eiendommer i egen regi eller på oppdrag for andre.

Både som utvikler og utleier drives vi av ønsket om å skape frydefulle og effektive hverdager for dem som bruker eiendommene og omgivelsene rundt eiendommene. Det innebærer at vi må skape eiendommer med god arkitektur, bærekraftige kvaliteter og effektive arealer.

Virksomheten

Eiendomsutvikling

Som utvikler erverver Anthon Eiendom tomter og bygninger for å utvikle dem til arealer som møter dagens behov og som fremstår med kvaliteter som bærer dem inn i fremtiden. I kvalitetsbegrepet ligger viktige elementer som tidløs arkitektur, funksjonell fleksibilitet og robust teknologi for ressurseffektiv drift.

Vi vektlegger å utvikle bærekraftige konsepter med en tilfredsstillende balanse mellom funksjon, kvalitet og økonomi.


Forvaltning av våre eiendommer

I forvaltning av eiendommene i porteføljen til Anthon Eiendom er det særlig to forhold som vektlegges: Leietakertilfredshet og ressurseffektivitet. Vi ønsker å skape frydefulle hverdager for dem som jobber i våre lokaler – enten det er i kontorbygg eller lagerbygg. Derfor utvikles det stadig tjeneste- og driftskonsepter som understreker vår rolle ikke bare som utleier, men som «vertskap» for dem som bruker lokalene.

Eiere

Våre eiere

Eiere i Anthon Eiendom AS er det familieeide investeringsselskapet Anthon B Nilsen AS og det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder med 50 prosent hver av de stemmeberettigede aksjene.


Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS har en mer enn 140 år lang historie. I løpet av denne perioden har selskapet utviklet seg fra sin grunnleggende virksomhet innenfor tømmer- og trelastvirksomhet til et investeringsselskap med sine største engasjementer innen eiendom og utdanning. Etter utkjøp av den allmennyttige Anthonstiftelsen i 2020, eies selskapet Anthon B Nilsen i dag av brødrene Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold.


Fastighets AB Balder

Balder er et svensk, børsnotert eiendomsselskap. Selskapet har siden starten i 2005 vist sterk vekst og er i dag en ledende aktør i eiendomsmarkedet i Norden med store engasjementer både i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Selskapet har eiendomsverdier for mer enn SEK 190 milliarder – fordelt med ca. 60 prosent på utleieboliger, 20 prosent på kontor og de siste 20 prosentene på andre segmenter som hoteller og handel. Balder har som eier av mer enn 4 millioner kvadratmeter eiendom et bevisst og aktivt forhold til bærekraft. Selskapet har selv stått for utvikling av to vindkraftparker som produserer fornybar energi tilsvarende det årlige forbruket til 7 800 leiligheter.

Bærekraft

I tillegg til at Anthon Eiendom, som utvikler og forvalter, er kompromissløs på de krav som stilles til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, erkjenner selskapet et bredere ansvar når det gjelder miljø- og samfunnsansvar. Det samlede miljøavtrykket fra eiendomsutvikling og forvaltning er stort, og i Anthon Eiendom vil vi i årene som kommer øke innsatsen for å redusere negative miljøvirkninger som oppstår som en følge av vår virksomhet.

I bunnen for vårt arbeid med å utvikle bærekraftige løsninger, både innenfor eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning, ligger det forpliktende policies – inspirert av eiernes verdier og forventninger. På dette grunnlaget er det utviklet strategier som skal sørge for at vi i våre prosjekter velger løsninger som har minst mulig negative virkninger på miljøet og omgivelsene – innenfor økonomisk bærekraftige rammer.

Anthon Eiendom støtter også det arbeid som gjøres av bransjen og dens organisasjoner for å redusere negative virkninger av bransjens aktiviteter. Vi er forpliktet av vårt medlemskap i Grønn Byggallianse og Eiendomssektorens veikart mot 2050. Anthon Eiendom var en av virksomhetene som signerte på bransjens strakstiltak 1.0 i 2018. I 2019 ble selskapet sertifisert som Miljøfyrtårn. I 2021 signerte Anthon Eiendom også på strakstiltak 2.0 fra Eiendomssektorens veikart. Selskapet har videre signert på Bygg 21 og forpliktet seg til å følge veilederne for «beste praksis» som var resultatet av dette bransjeprosjektet.

I våre bestrebelser for å redusere negative miljøvirkninger som oppstår av vår virksomhet, ser vi hen til noen av FNs mål som et rammeverk for vårt bærekraftarbeid. I det store bildet er vårt arbeid for større bærekraft, vårt bidrag til å nå disse globale målene:


Vårt arbeid

Som en virksomhet av begrenset størrelse – og med prosjekter bare i Norge – må vi konsentrere innsatsen om områder der resultatene kan bli størst.


Materialer og avfall

Som eiendomsvirksomhet har vi mulighet til å påvirke mengden ressurser som settes inn i nybygging eller rehabilitering av eldre bygg. Vi kan også sette krav til de materialene som brukes for å sikre at materialene i minst mulig grad har negative virkninger på miljøet – dvs. ingen bruk av helse- og miljøfarlige materialer, hverken i bruk, eller i den grad de ender opp som avfall.

Innsatsen for å redusere ressursbruken kommer tydelig til uttrykk i rehabiliteringen av Øvre Vollgate 13, et bygg som skal stå ferdig høsten 2022, og som bygges for å tilfredsstille kravene til BREEAM NOR very good.


Energi og utslipp

Anthon Eiendom har signert bransjens strakstiltak 1.0 og 2.0. Som del av disse forpliktelsene vil vi arbeide for å nå målet om fossilfrie byggeplasser på noe sikt.

I forvaltning og drift av porteføljen foregår det et kontinuerlig arbeid for å redusere forbruket av energi i hver eiendom og for å vri forbruket mot energi fra fornybare kilder. Vi samarbeider med våre leietakere for å stimulere dem til effektiv styring av energibruk i leide lokaler, og vi arbeider med reduksjon av energibruk og utslipp i vår egen operative virksomhet. Derfor har vi i 2022 byttet ut våre biler med nye elbiler.

Åpenhetsloven

Virksomheten i Anthon Eiendom omfattes av reglene i Åpenhetsloven av 2022. Spørsmål om selskapets arbeid for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan stilles til post@anthoneiendom.no. Trykk under for å lese virksomhetens aktsomhetsredegjørelse.

Aktsomhetsvurdering for Anthon Eiendom AS

Tall/rapporter