Om Oss

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som utvikler og forvalter næringseiendom i Stor-Oslo. Virksomheten har en mer enn 20 år lang historie med utvikling av eiendommer i egen regi eller på oppdrag for andre.

Både som utvikler og utleier drives vi av ønsket om å skape frydefulle og effektive hverdager for dem som bruker eiendommene og omgivelsene rundt eiendommene. Det innebærer at vi må skape eiendommer med god arkitektur, bærekraftige kvaliteter og effektive arealer.

Virksomheten

Eiendomsutvikling

Som utvikler erverver Anthon Eiendom tomter og bygninger for å utvikle dem til arealer som møter dagens behov og som fremstår med kvaliteter som bærer dem inn i fremtiden. I kvalitetsbegrepet ligger viktige elementer som tidløs arkitektur, funksjonell fleksibilitet og robust teknologi for ressurseffektiv drift.

Vi vektlegger å utvikle bærekraftige konsepter med en tilfredsstillende balanse mellom funksjon, kvalitet og økonomi.

Forvaltning av våre eiendommer

I forvaltning av eiendommene i porteføljen til Anthon Eiendom er det særlig to forhold som vektlegges: Leietakertilfredshet og ressurseffektivitet.Vi ønsker å skape frydefulle hverdager for dem som jobber i våre lokaler – enten det er i kontorbygg eller lagerbygg.Derfor utvikles det stadig tjeneste- og driftskonsepter som understreker vår rolle ikke bare som utleier, men som «vertskap» for dem som bruker lokalene.

Eiere

Våre eiere

Eiere i Anthon Eiendom AS er det familieeide investeringsselskapet Anthon B Nilsen AS og det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder med 50 prosent hver av de stemmeberettigede aksjene.

Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS har en mer enn 140 år lang historie. I løpet av denne perioden har selskapet utviklet seg fra sin grunnleggende virksomhet innenfor tømmer- og trelastvirksomhet til et investeringsselskap med sine største engasjementer innen eiendom og utdanning. Etter utkjøp av den allmennyttige stiftelsen Anthonstiftelsen i 2020, eies selskapet Anthon B Nilsen i dag av brødrene Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold.

Fastighets AB Balder

Balder er et svensk, børsnotert eiendomsselskap. Selskapet har siden starten i 2005 vist sterk vekst og er i dag en ledende aktør i eiendomsmarkedet i Norden med store engasjementer både i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Selskapet har eiendomsverdier for mer enn SEK 150 milliarder – fordelt med ca. 60 prosent på utleieboliger, 20 prosent på kontor og de siste 20 prosentene på andre segmenter som hoteller og handel. Balder har som eier av mer enn 4 millioner kvadratmeter eiendom et bevisst og aktivt forhold til bærekraft. Selskapet har selv stått for utvikling av to vindkraftparker som produserer fornybar energi tilsvarende det årlige forbruket til 7 800 leiligheter.

Bærekraft

Utvikling og drift av eiendom har historisk medført betydelig belastninger på miljøet. Dette har bransjen og seriøse aktører i bransjen tatt tak i. Inklusiv Anthon Eiendom. Gjennom de senere årene har selskapet i økende grad lagt vekt på å velge løsninger som har minst mulig negativ virkning på miljøet – innenfor bærekraftige økonomiske rammer.

I dag og årene som kommer, skal Selskapets innsats for bærekraft i særlig grad rettes mot å oppfylle 7 av totalt 17 av FNs bærekraftmål.

Disse målene er valgt fordi de er målsettinger der eiendomsaktører som Anthon Eiendom kan yte et reelt bidrag.


Arbeidsformen i innsatsen for å nå disse målene, er å definere konkrete delmål for oss selv for hvert av disse syv hovedmålene, utarbeide konkrete handlingsplaner og rapportere innsats og resultater for hvert av målene og deretter revidere ambisjonene etter hvert som vi går

Tall/rapporter

Årsrapporter for Anthon Eiendom AS