Planer om en ny bydel i Drammen

Om noen år skal det etter planen yre av liv på Bangeløkka i Drammen – med 6-700 nye boliger, næring, hotell og handel med gode gaterom, torg og møteplasser. Strømsø Utvikling AS skal gjøre Bangeløkka til en levende bydel med stor vekt på grønne verdier og løsninger.

Front Real Estate, Coop Norge Eiendom og Anthon Eiendom sikret seg den 55 mål store tomten på Bangeløkka i 2021. I dag er eiendommen bebygd med 17 eiendommer med til sammen 40 000 kvadratmeter  arealer for kontorer, handel og service, omgitt av bilbaserte gaterom og plasser. Nå har det felleseide eiendomsselskapet Strømsø Utvikling AS planer om å forvandle området til en ny og levende bydel som ivaretar interessene både til gående, syklende og kjørende.

– Vi gleder oss stort til å utvikle Bangeløkka til en ny bydel, sier Fredrik W. Baumann i Anthon Eiendom.

Strømsø Utvikling har fått utarbeidet en masterplan for området og senere avholdt et parallelloppdrag med fire arkitektfirmaer. LINK arkitektur ble valgt som samarbeidspartner for det videre arbeidet med konsept og regulering, forteller Baumann:

– Det vil bli lagt stor vekt på å knytte nye strukturer til omkringliggende bymessige og naturgitte kvaliteter samt å bidra til god nabolagsutvikling ved å skape en variert bydel med handel, arbeidsplasser og gode bokvaliteter.

Illustrasjon: Link Arkitekter

Området har nærhet til parker, idrettsanlegg og rekreasjonsmuligheter og ligger godt plassert for solrike og attraktive uterom. Historisk forankring ivaretas gjennom å bevare hele eller deler av utvalgte eksisterende bygg. Mobilitetsløsninger, byrom og møteplasser, samt miljøriktig eiendom- og næringsutvikling vil bli en viktig del av helheten.

Samarbeid med Drammen kommune

- Vi ble tidlig i prosessen møtt av en svært imøtekommende kommune. Kommunen ønsker å bidra både til en god prosess og til utvikling av gode løsninger for et område som i dag fremstår som suboptimalt for omgivelsene i et langsiktig perspektiv.

Illustrasjon: Link Arkitekter

I Formannskapsmøte i mars 2024 ble det vedtatt å inngå en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Strømsø Utvikling for utvikling av en områdereguleringsplan. Det vil i prosessen bli lagt vekt på god innbyggermedvirkning i samarbeid med Nærutvalget i kommunen.

- Det antas at en reguleringsprosess vil ta fra 1,5 til 2 år,  sier Baumann.

Trinnvis utbygging

Når en regulering er på plass om et par år, er planen en trinnvis utbygging i takt med markedets behov. Det er naturlig å starte i området sydvestor C.O. Lunds gate som i dag hovedsakelig består av en utrangert og utdatert bebyggelse.

Baumann anslår at de første beboerne kan flytte inn allerede om 4-5 år.